Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov – GDPR

Osobné údaje Vás (ako dotknutých osôb) sú, u prevádzkovateľa ELA CAR s.r.o., Bratislavská cesta 153/7124, 921 01  Piešťany, IČO: 36 220 329, tel. +421 905030176, e-mail: Pavol.vondra@elacar.sk, spracúvané v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov /GDPR/ (ďalej aj Nariadenie) a v súlade s zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajova o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj Zákon),

1. Informujeme Vás týmto ako dotknuté osoby – fyzické osoby zákazníkov, že

a) osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi, ako predajcovi, poskytli pri objednávaní a  nákupe motorového vozidla, pri objednávaní servisných a opravárenských prác, pri sprostredkovaní postenia vozidla a sprostredkovaní financovania vozidla, sú u prevádzkovateľa spracúvané pre účel vybavenia Vašej objednávky a pre účel vybavenia Vašej prípadnej reklamácie,

b) osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané na právnom základe zákona č. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien,

c) príjemcami osobných údajov sú Finančná správa, štátna obchodná inšpekcia, poisťovne, banky a ďalší.

2. Informujeme Vás týmto, ako dotknuté osoby – fyzické osoby vstupujúce do monitorovaných priestorov u prevádzkovateľa, že

a) osobné údaje, ktoré o Vás prevádzkovateľ získava pri kamerovom monitorovaných svojich priestorov, sú u prevádzkovateľa spracúvané pre účel zaisťovania ochrany majetku prevádzkovateľa a zaistenia bezpečnosti osôb v priestoroch prevádzkovateľa,

b) osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané na právnom základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa,

c) príjemcami osobných údajov môžu byť orgány činné v trestnom konaní.

3. Informujeme Vás týmto, ako dotknuté osoby – fyzické osoby zákazníkov uskutočňujúcich platobné operácie pre prevádzkovateľa, že

a) osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli pri uzatváraní platobného (hotovostného alebo fakturačného) vzťahu pri nákupe vozidla alebo služieb, sú u prevádzkovateľa spracúvané pre účel jeho povinného vedenia účtovníctva,,

b) osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané na právnom základe zákona podľa zákona č. 421/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien,

c) príjemcami osobných údajov sú Finančná správa SR, štátna obchodná inšpekcia a ďalší.

4. Informujeme Vás týmto, ako dotknuté osoby – fyzické osoby korešpondujúce s prevádzkovateľom, že

a) osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli pri zasielaní e-mailovej alebo listinnej korešpondencie, sú u prevádzkovateľa spracúvané pre účel evidovania došlej a odosielanej pošty,

b) osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané na právnom základe zákona č. č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien,

c) príjemcami osobných údajov sú Štátne archívy Ministerstva vnútra SR.

Ďalej Vás informujeme, že

a) osobné údaje nebude prevádzkovateľ prenášať do krajín EÚ ani do tretích krajín,

b) doba uchovávania osobných údajov je daná zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) osobné údaje nie sú u prevádzkovateľa spracúvané automatizovaným individuálnym rozhodovaním ani profilovaním,

d) podľa čl. 15 až 21 Nariadenia (GDPR) a § 21 až 28 Zákona máte: 

– právo prístup k osobným údajom (získaním potvrdenia o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú),

– právo na opravenie Vašich nesprávnych osobných údajov a na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov,

– právo na vymazanie (zabudnutie) Vašich osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

– práva na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov (ak namietate ich správnosť, ak je spracúvanie protizákonné, ak namietate proti vymazaniu a žiadate len obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale ich potrebujete Vy na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich nárokov,

– právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov,

– právo získať Vaše osobné údaje, 

– právo preniesť Vaše osobné údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi,

– právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate že spracúvanie Vašich osobných údajov zo strany prevádzkovateľa je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a tým Ste priamo dotknutý na svojich zákonných právach,

– právo získať od prevádzkovateľ informáciu, ak neboli Vaše osobné údaje získané priamo od Vás, z akého zdroja Vaše osobné údaje pochádzajú (prípadne či sú z verejne prístupných zdrojov), 

– právo aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré by bolo založené výlučne na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov vrátane profilovania.

e) ako dotknutá osoba Ste oprávnený uplatniť si svoje práva /uvedené v ods. d)/ žiadosťou doručenou prevádzkovateľov listinnou poštou, e-mailovou poštou, telefonickým kontaktom.

V Piešťanoch dňa 25. mája 2018.

Back to top